Báo cáo thông kê

Truy cập vào menu Báo cáo bạn sẽ nhìn thấy hệ thống báo cáo thống kê mặc định của Hệ thống. Bạn có thể tùy chỉnh hệ thống báo cáo này theo nhu cầu của riêng bạn. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ có một số báo cáo như sau:

bao cao ban hang

Báo cáo Bán hàng

bao cao kho hang

Báo cáo Kho hàng

bao cao mua hang

Báo cáo Mua hàng

balance account

Bảng cân đối phát sinh các tài khoản

Cần thêm thông tin?

Tài liệu này được lấy từ các Q & A, nơi bạn có thể thảo luận về nó và nhận được phản hồi.
Câu hỏi liên quan