Định dạng số trong ERPOnline

Để đọc và ghi nhận các con số một cách dễ dàng, người dùng có thể thiết lập dấu để phân cách hàng nghìn và dấu phân cách giữa phần nguyên với phần thập phân.

Người dùng vào Thiết lập/Dịch/Ngôn ngữ kích vào ngôn ngữ đang sử dụng và chỉnh sửa định dạng phân cách thành [3,3,3]. Việc lựa chọn dấu chấm hay dấu phẩy là tuỳ ý người dùng nhưng để phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam thì người dùng chọn phân cách thập phân bằng dấu "," phân cách hàng nghìn bằng dấu "." như cửa sổ dưới đây.

 8-1-2014 3-49-36 PM

Cần thêm thông tin?

Tài liệu này được lấy từ các Q & A, nơi bạn có thể thảo luận về nó và nhận được phản hồi.
Câu hỏi liên quan