GIÁ


-
Lọc theo:
  • 1.2 Thiết lập kết nối và kiểm thử hệ thống CITAD dự phòng với hệ thống TTLNH thử nghiệm của NHNN
  • 1. Thiết lập và cấu hình kết nối đến hệ thống TTLNH thử nghiệm của NHNN
  • 2. Thực hiện kiểm thử đầy đủ các quy trình của hệ thống TTLNH trên hệ thống dự phòng (kết quả kiểm thử tại hệ thống dự phòng là căn cứ để thực hiện nâng cấp hệ thống CITAD chính tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh).