THƯƠNG HIỆU
GIÁ


-
 • SharePointSvr ALNG LicSAPk MVL
 • Application Platform licensing - SERVER LICENSE + CLIENT ACCESS LICENSE OR PER SERVER CORE LICENSE
 • AzureStorSimple ShrdSrv ALNG SbusVL MVL MCI (Microsoft)
 • EntprMoblty Ste Shared Alng Monthly Sub Addin ToUsrCrCAL (Microsoft)
 • Application Platform licensing - SERVER LICENSE + CLIENT ACCESS LICENSE OR PER SERVER CORE LICENSE
 • Core CAL ALNG LieSAPk MVL UsrCAL
 • Đây là bản office cloud
 • https://products.office.com/vi-vn/business/office-365-proplus-business-software
 • Đây là phần hệ điều hành, phiên bản enterprice,
 • Có thêm phần cho phép cập nhận, có nghĩa là được sở hữu vĩnh viễn
 • 1. Free learning video: https://www.tableau.com/learn
 • 2. Community
 • 3. Study with Taleau guru: Please help check the link for class learning and e- learning:
 • -https://www.tableau.com/learn/training/elearning
 • - https://www.tableau.com/learn/classroom
 • (R18-05123) WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL
 • (H9EM-00124) WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic
 • Thuê bao tính theo năm, phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ (dưới 25 nhân viên)
 • O365BsnessEssentials ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd - Annual